CATALÀ    ESPAŅOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

LES DEFICIÈNCIES ES PODEN QUALIFICAR COM A MOLT GREUS, GREUS I LLEUS O SENSE DEFICIÈNCIES

 

 

 

 

En el cas que el tècnic que ha dut a terme la revisió de l’edifici determini que existeixen DEFICIÈNCIES QUE COMPORTIN UN RISC PER A LES PERSONES, es comunicarà immediatament a la propietat i a l’ajuntament on pertanyi l’edifici. Les mesures de seguretat a adoptar s’han de dur a terme amb caràcter imminent, per tal de garantir que les patologies detectades en l’edifici no afectin a persones.


Quan la qualificació de l’estat general de l’edifici sigui MOLT GREU l’informe es lliurarà a la propietat i a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. En aquest supòsit caldrà que la propietat de l’edifici adopti d’immediat les mesures per tal que no existeixi risc per a les persones. Un cop esmenades les deficiències en el termini indicat pel tècnic, es presentarà la sol·licitud de certificat d’aptitud a l’Agència, juntament amb l’informe de la inspecció tècnica i el certificat final d’obres.


Si la qualificació general de l’edifici sigui amb DEFICIÈNCIES GREUS, aquest serà lliurat a la propietat, a la comunitat de propietaris o bé persona representant d’aquesta. En aquest cas caldrà dur a terme les operacions de manteniment que dictamini el tècnic en un termini d’execució raonable. Esmenades les deficiències en el termini indicat, es presentarà la sol·licitud de certificat d’aptitud a l’Agència, juntament amb l’informe de la inspecció tècnica i el certificat final d’obres.


En cas que la qualificació general de l’edifici sigui amb DEFICIÈNCIES LLEUS o SENSE DEFICIÈNCIES, l’informe tècnic de l’edifici serà lliurat a la propietat de l’immoble o al representant de la comunitat de propietaris, i a l’Agència Catalana de l’Habitatge. En cas que sigui necessari es durà a terme els treballs de manteniment indicats pel tècnic.
S’atorgarà el certificat d’aptitud en els supòsits de que no existeixin deficiències en l’edifici o en el cas de que aquestes deficiències detectades en l’immoble siguin deficiències lleus.

 

 

 

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.