CATALÀ    ESPAŅOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

LA REDACCIÓ DE L'INFORME DE LA INSPECCIÓ DE L'EDIFICI SERÀ A CÀRREC D'UN APARELLADOR, ARQUITECTE TÈCNIC, ENGINYER DE L'EDIFICACIÓ O ARQUITECTE

 

 

EL TÈCNIC COMPETENT REALITZA UN EXAMEN DE L'EDIFICI I REDACTA L'INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA.


La inspecció tècnica és visual, es fa al conjunt de l’edifici. En el cas de que les dades obtingudes en inspecció no fossin suficients per qualificar l’estat de l’edifici o dels seus elements constructiu o instal·lacions, el tècnic encarregat de la inspecció pot demanar a la propietat de l’immoble fer un diagnosi més exhaustiu, amb les proves o assajos que consideri oportuns.
No forma part de la inspecció detectar vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.
L’informe contindrà una descripció de l’estat actual de l’edifici, s’hi detallaran les deficiències detectades que es qualificaran. També inclourà els terminis per reparar-les.
Al final de l’informe el tècnic haurà de qualificar l’estat general de l’edifici.

 

 

 

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.